Järgib täiskasvanuõpet ja teisi valdkonna tegevusi reguleerivaid õigusakte.

Tutvusin haridusasutuste tegevust reguleeriva Täiskasvanute koolitamise seadusega. Mina aga täidan selle lepingu tingimusi, mille on minuga sõlminud koolituskeskus või ettevõtte-tellija. 

  • Koolitust viin läbi korraldaja poolt pakutavates ruumides, kus kõige vajaliku eest kannab vastutust samuti korraldajafirma. Pööran tähelepanu vajaliku seadmestiku olemasolule ja korrasolekule ning töökohtade paigaldusele, kuna kõik see on seotud koolitusteemade ja – meetoditega ning peab tagama koolitatava maksimaalse tähelepanu, tema isikliku ja sotsiaalse tsooni.   
  • Koolituse korraldamine COVID-19 levimise oludes nõuab täiendavaid meetmeid. Seetõttu järgin osalejate ruumis paigutusel ja meetodite valikul uusi terviseohutuse reegleid. Selle aasta septembris korraldasin “Emotsionaalse läbipõlemise sündroomi profülaktika” koolitusprogrammi koolide direktoritele. Osalejad istusid üksteisest vajaliku vahemaa kaugusel eraldi laudade taga, mina aga ei kasutanud tööd paarides ja väikestes rühmades, samuti välistasin kontaktharjutused. 

Oma töös järgin Isikuandmete kaitse seadust ja konfidentsiaalsuse nõudeid. Näiteks – kui tundide ajal teen fotosid või videoülesvõtteid, küsin selleks alati nõusolekut ning ei filmi kunagi neid, kes seda ei taha.

Püüan järgida ka Autoriõiguse seadust. Õppematerjalide koostamisel viitan allikatele. Diagnostikaks kasutan koolitusel läbinud metoodikaid ning oman õigust nende kasutamiseks. 

Austan teiste autoriõiguseid, võimalusel kaitsen enda intellektuaalomandit: presentatsiooni slaididel kasutan teksti vesimärki.   

POWERPOINT WATERMARK
Presentatsiooni slaididel kasutan teksti vesimärki.