Teab täiskasvanukoolituse põhiprintsiipe ja lähtub koolitusel täiskasvanud õppija eripäradest.

Tegelen täiskasvanute koolitamisega 2000.aastast, eriti aktiivselt just viimastel aastatel. Mul on suur töökogemus erinevate rühmadega (vanus, amet, haridustase, isiksuslikud eripärad).  Pidevalt avardan koolitusprogramme. Koolituste loetelu.

Mulle meeldib tegelda täiskasvanute koolitamisega, kavatsen ka edaspidi selles valdkonnas töötada ja edasi areneda. Mistõttu kooskõlas nõuetega, mida esitatakse täiskasvanuid koolitavatele spetsialistidele, läbisin ETERNA koolituskeskuses “Andragoogika” erialase koolituse ja taotlen mulle 6 taseme “Andragoogi” kvalifikatsiooni omistamist.  

Õpetajana lähtun sellest, et täiskasvanud inimene on valmis võtma endale vastutuse koolitamise ja arenemise eest. Minu ülesanne on teda selles aidata: pakkuda kvaliteetset koolitussisu ja sobilikke meetodeid. Meeldib väga Albert Einsteini tsitaat   

"Ma ei õpeta kunagi oma õpilasi. Annan nendele vaid tingimused, mille põhjal nad saavad ise õppida."

Oma töös järgin täiskasvanute koolitamise põhimõtteid: 

  • Ei suru peale, kuid toetan. Austan koolitavate arvamust. 
  • Ei rakenda “diktaator” põhimõtet. Pakun parntersuhteid. Arvan, et täiskasvanute koolitamises on tähtis dialoog ja vabadus otsuste tegemisel.   
  • Orienteerun osalejate individuaalsetele eesmärkidele ja aitan neid eesmärke saavutada.   
  • Erilist tähelepanu osutan praktikale. Seostan alati õppematerjali situatsioonidega, milledes koolitatav võib saadud teadmiseid rakendada. 
  • Tuginen koolitatava erialasele ja isiksuslikule kogemusele.   
  • Toetan koolitatava soovi mõjutada koolitust. Ergutan iseseisvust, see stimuleerib motivatsiooni.   
  • Parimate koolitustulemuste saavutamiseks võtan arvesse koolitavate individuaalseid eripärasid ja rühma spetsiifikat. 

Nii õpetajana, kui täiskasvanud, kogu elu vältel õppiva inimesena nõustun täielikult M.Knowles´iga

"Täiskasvanutel tekib soov ja valmidus õppida, kui on teadvustanud endale teadmiste tähtsuse. Nende jaoks on tähtis mõista, kuidas aitab koolitus nendel muuta oma elu paremuse poole".