Väärtustab täiskasvanud õppijat, järgib oma töös eetilisi norme (vt lisa 3 Täiskasvanute koolitaja eetikakoodeks) ja konfidentsiaalsusnõudeid; hoiab kutse mainet.

Täiskasvanute koolitamisega tegeldes järgin rangelt eetilisi standardeid.  

Erilise tähelepanuga suhtun konfidentsiaalsuse järgimisse. Lähtudes korraldatava koolituse spetsiifikast (psühholoogilised treeningud), tuleb konfidentsiaalsuse reegleid järgida nii minul endal, kui kõikidel rühma liikmetel. Oma tundides selgitan selle vajadust ja tähtsust, kuna tunnetest haaratud inimesed võivad rääkida palju isiklikku infot, mis peab jääma suletuks. Samuti vaatamata nende ettevõtete juhtide sagedastele palvetele, kus ma korraldan koolitusi, ei aruta ma nendega koolitavate isiksuslikke eripärasid. 

Hindan täiskasvanut õpilast ja suhtun austusega igaühte, sõltumata tema isiksuslikest eripäradest või sotsiaalsest staatusest. Näiteks siis, kui korraldasin koolitust endistele vangidele, juhindusin austava suhtumise põhimõttest ning kujundasin ohutu õhkkonna. Kuna taolised inimesed on väga suletud, oli nende jaoks väga raske anda ja võtta vastu otsest tagasisidet, mistõttu kirjutasid selle anonüümselt paberile. 

Oma tundides välistan mistahes diskrimineerimise ilmingud: nii vanuse, soo, usutunnistuse, rahvusluse, kui sotsiaalse staatuse põhjal. 

Suhtun suure vastutusega oma erialastesse kohustustesse: tundidesse tulen õigeaegselt ja ettevalmistatuna, kasutan koolitatavaid mittekahjustavaid metoodikaid ja tehnikaid (näiteks kasutan vaid neid diagnostilisi metoodikaid ja psühhoterapeutilisi meetodeid, milledes olen läbinud erikoolituse). 

Toetan ameti mainet ja ei aruta õpilastega oma kolleege negatiivses võtmes.